Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Антон Веселинов Хинков, Биологически факултет

Aула на Биологическия факултет

Защита на докторската дисертация на Антон Веселинов Хинков на тема "Изследване на новосинтезирани стирилхинолини за анти-HIV-1 активност в клетъчна култура", специалност Вирусология в професионално направление: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Стоян Ангелов Шишков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: