Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Антон Стойчев Андреев, Факултет по класически и нови филологии

Центъра за източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79

Защита на дисертационния труд на Антон Стойчев Андреев, задочен докторант, на тема: "Система за изразяване на социално-личностни отношения в японския език" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология, Езици на народите от Азия, Африка и Америка (Японско езикознание)

Председател на научното жури: доц. д-р Светла Къртева

Автореферат

Рецензии:

Становища: