Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Антон Александров Хиджов

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ

 

Защита на докторска дисертация на гл. ас. Антон Александров Хиджов, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Методика на обучението по спортно катерене на студенти от висше училище с неспортна насоченост”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по спорт (туризъм, алпинизъм и ориентиране)

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Виолетов Гюров – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: