Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Анна Христова Евстатиева, Факултет по класически и нови филологии

Зала 247, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Анна Христова Евстатиева, докторант, на тема "Сугестологията в чуждоезиковото обучение -лингводидактически анализ”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по чужд език".

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Веселинов

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: