Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Ангел Михайлов Игов, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Фикционални модели на града в съвременния британски роман: Иън Макюън и Мартин Еймис" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология (Западноевропейска литература). Редовен докторант.

 

Научен ръководител: доц. д-р Огнян Ковачев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: