Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Анета Мончева Рашева, Факултет по педагогика

зала 2, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на редовен докторант АНЕТА МОНЧЕВА РАШЕВА на тема: „Диагностика и ресоциализация на деца и юноши с психосоматични проблеми чрез работа в група” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика / Диагностика на възпитаността в детско-юношеска възраст/” към катедра „Теория на възпитанието” на Факултета по педагогика.

Научен ръководител: проф. дпн Надежда Борисова Витанова

Председател на научното жури: доц. д-р Вержиния Боянова Станиславова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: