Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Андрей Сашов Александров, Юридически факултет

Конферентна зала на информационния център

Защита на докторска дисертация на Андрей Сашов Александров на тема "Правни последици от промяната на работодателя" по професионално направление 3.6 Право /Трудово право и обществено осигуряване/ за присъждане на образователна и научна степен "доктор".

Председател на научното жури:проф.д-р Емил Мингов

 

Автореферат:

Рецензии:

Становища: