Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Андреас Николаос Бессас, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 2 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Андреас Николаос Бессас, задочен докторант, на тема: „Специфика на грешките в овладяването на писането на гръцки език като индикатор за отделните форми на дислексия на развитието”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност “Специална педагогика (Логопедия)” в професионално направление 1.2. Педагогика

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Василева – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: