Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Александър Димитров Заралиев, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Германските ордени в Прибалтика ХII-ХIII в. (Представата за "другите")" за присъждане на образователната и научната степен "доктор" по специалност "Средновековна обща история" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Николов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: