Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2011/2012 г. / Защитили за уч. 2011/2012 г. / Албена Стефанова Тодорова, Факултет по педагогика

зала 1, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на АЛБЕНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, докторант самостоятелна подготовка, на тема: „Извънучилищна възпитателна дейност с деца бежанци в България”за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” към катедра „Теория на възпитанието” на Факултета по педагогика.

Научен ръководител: доц. дпн Сийка Георгиева Чавдарова – Костова

Председател на научното жури: проф. д-р Вяра Тодорова Гюрова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: