Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Владимир Чавдаров Найденов, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 1, Ректорат

 

Защита на дисертационния труд на Владимир Чавдаров Найденов на тема: "Някои проблеми на фонологията на тоналните акценти в шведския и техните съответствия в датския и норвежкия" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност 05.04.20 "Германски езици (шведски език)".

Научен ръководител: проф. д-р Антония Бучуковска

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: