Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Виктор Благоев Гущеров, Физически факултет

семинар А-315, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Виктор Благоев Гущеров за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

  • професионално направление: 4.1. Физически науки
  • научна специалност: 01.03.26. „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. ядрен гама-резонанс)”
  • тема: "Някои приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод във физиката на кондензираната материя"

Научен ръководител: доц. д-р Венцислав Русанов

Председател на научното жури: проф. дфн Иванка Йорданова

 

Рецензии:

Становища: