Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Велислав Владимиров Бонев, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Археометрично изследване на метални изделия от медни сплави от Тракия (І хил. пр. Хр.)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Археология" (Тракийска археология) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Мавров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: