Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Трайче Бранко Митев, Геолого-географски факултет

зала 252 СУ „Св. Климент Охридски”, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на Трайче Бранко Митев, докторант на самостоятелна форма на обучение на тема: „Устойчиво използване на водните ресурси на Република Македония” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност „Хидрология на сушата и водните ресурси” в професионално направление „Науки за земята”.

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Пенков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: