Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Светла Илиева Казаларска, Философски факултет

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Памет и история в музея Музеификацията на комунизма в Централна и Източна Европа след 1989 г.” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, шифър на специалността 05.08.33, Теория и история на културата (Културна антропология). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Даниела Колева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: