Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Станислав Кръстев Костов, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Актове на Съда на Европейския съюз и техните последици” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ специалност Право, шифър 05.05.15 Международно право и международни отношения (Право на Европейския съюз).

Председател на научното жури: проф. д-р Мариана Карагьозова-Финкова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: