Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Соня Георгиева Будева, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защита на докторската дисертация на тема "Личностни фактори за адиктивно поведение", докторант на самостоятелна подготовка по 3.2. Психология – Медицинска психология (Клинична психология) към катедра Социална, трудова и педагогическа психология.

Председател на научното жури: доц. д-р Теодора Стоева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: