Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Силвия Иванова Иванова, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Възприетата справедливост на заплащането и удоволетвореност от труда в частни организации” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност Психология на дейността , в професионално шифър 05.06.21 /Организационна психология/, направление Психология - 3.2. Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дсн Дончо Градев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: