Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Силвена Ботева Ботева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Силвена Ботева Ботева на тема ”Структура и функции на бактериопланктона от циркуса на Седемте рилски езера –Национален парк „Рила”, специалност Екология и опазване на екосистемите в професионално направление 4.3 Биологически науки.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дбн Яна Топалова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: