Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Сашо Стоянов Ангелов, Стопански факултет

Зала № 304, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Сашо Стоянов Ангелов, докторант на самостоятелна подготовка, на тема: "Ресурсно осигуряване на здравната система в Република България – практика, проблеми и възможности за усъвършенстване", за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по специалност 05.02.01 Политическа икономия в професионално направление 3.8 Икономика.

Председател на научното жури: Доц. д-р Димитър Иванов Стефанов.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: