Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Румяна Жорова Низамова, Химически факултет

Заседателна зала – Химически факултет, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Румяна Жорова Низамова на тема "Комплекси на полиетерните йонофорни антибиотици монензин и салиномицин с двузарядни метални йони: получаване, структура и биологични свойства" по специалност 01.05.04 Аналитична химия в професионално направление 4.2 - Химически науки. Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Мариана Митева

Научен консултант: гл. ас. д-р Ивайла Панчева-Кадрева

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Миланова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1