Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Радостина Емилова Ризова, Геолого-географски факултет

Зала 252 на СУ „Св. Климент Охридски”, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на редовен докторант на тема: „Неогенска и съвременна геоморфогенеза на Люлин, Вискяр и Завалска планина” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност „Геоморфология палеогеография” в професионално направление 01.08.03.

Председател на научното жури: доц. д-р Росица Кендерова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: