Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Плама Сергеева Христова, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Плама Сергеева Христова на тема "Лидерски стилове и стратегии за справяне със стреса в организациите" по специалност 05.06.21 Психология на дейността (Организационна психология) в професионално направление 3.2 - Психология. Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дсн Дончо Градев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: