Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Павел Петров Смолички, Юридически факултет

Зала 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Павел Петров Смолички, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 Право /Наказателен процес/ за присъждане на образователна и научна степен "доктор".

Председател на научното жури:проф.д-р Маргарита Чинова

Автореферат

Рецензии:

Становища: