Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Никола Димитров Ботушаров, Геолого-географски факултет

Зала 277, Северно крило, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Никола Димитров Ботушаров, докторант на самостоятелна подготовка на тема: „Басейнов анализ и въглеводородо-генерираща оценка на триаските седименти в Южномизийската платформена окрайнина (между реките Искър и Янтра)” за присъждане на образователна и научна степен «доктор» по специалност 01.07.13. Геология и проучване на полезни изкопаеми, в професионално направление 4. 4. Науки за Земята.

Председател на научното жури: доц. д-р Диан Ангелов Вангелов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: