Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Невена Георгиева Султанова, Факултет по класически и нови филологии

Конферентна зала № 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Невена Георгиева Султанова, редовен докторант, на тема "Дейностноориентиран подход в обучението по чужд (немски) език", за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по специалност "Методика на обучението по немски език" в професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по чужд език".

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Веселинов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: