Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Надежда Иванова Атанасова, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 2, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Надежда Иванова Атанасова, на тема: „Комуникативни стратегии за манипулация в политическия дискурс: Печатни издания от България, Великобритания и САЩ ” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 2.1. Филология. Общо и сравнително езикознание (Прагматика с английски език).

Председател на научното жури: доц. дфн Палма Златева

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: