Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Методий Андреев Рождественский, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Етотическа аргументация. Опит за класификация на аргументите” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност Реторическа аргументация, в професионално шифър 05.01.13 /Философия на културата, политиката, правото и икономиката/, направление Философия. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: Проф. д-р Витан Стефанов Митев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: