Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Меглена Левчова Китанова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Меглена Левчова Китанова на тема „Проучване експресията на рибозомните гени в структурни мутантни форми на H. vulgare L.”, специалност Генетика в професионално направление: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Гинка Колева Генова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: