Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Мартин Александров Иванов, Физически факултет

Заседателна зала (А-415), Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Мартин Александров Иванов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

  • професионално направление: 4.4. Науки за земята
  • научна специалност: 01.04.11. „Метеорология”
  • тема: "Температурата на Северното полукълбо през двадесети век: пречупване на тренда и междумесечни различия”

Научен ръководител: доц. д-р Стилиян Евтимов

Председател на научното жури: проф. дфн Евгени Донев

 

Рецензии:

Становища: