Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Кристиян Ангел Джамбазовски, Геолого-географски факултет

252 аудитория, СУ "Св. Климент Охридски", Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на докторант на самостоятелна подготовка на тема: “Регионална характеристика на туризма в Македония” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по специалност 3.9. Туризъм в професионално направление География на рекреацията и туризма.

Председател на научното жури: доц. д-р Васил Маринов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: