Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Кристина Мирчева Мирчева, Химически факултет

Заседателна зала – Химически факултет, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Кристина Мирчева Мирчева на тема "Механизми на действие на липолитични и протеолитични ензими върху субстрати, организирани в моделни наноразмерни структури" по специалност 01.05.05 Физикохимия в професионално направление 4.2 - Химически науки. Задочен докторант.

Научни ръководители: доц. д-р Цветанка Иванова, проф. дхн Иван Панайотов

Председател на научното жури: проф. дхн Християн Стефанов Василиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1