Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Йоанис Александрос Бератис, Геолого-географски факултет

Зала 277, Северно крило, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Йоанис Александрос Бератис, задочен докторант на тема: Стратиграфия и обстановки на утайконатрупване на неогенските седименти в Струмския басейн, Северна Гърция” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 01.07.01 Регионална геология, в професионално направление 4.4. Науки за Земята.

Председател на научното жури: проф. д-р Христо Пимпирев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: