Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Иван Георгиев Колев, Философски факултет

Зала № 2 на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Битие и възможност. Опит за екзистенциална антропология за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.3. Философия (Философска антропология) шифър на специалността, докторант на самостоятелна подготовка.

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Димитри Гинев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: