Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Ива Стефанова Стойкова, Геолого-географски факултет

252 аудитория, СУ "Св.Климент Охридски", Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на редовен докторант на тема: "Система за управление на околната среда в хотелите в курортен комплекс Боровец" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по специалност 3.9. Туризъм в професионално направление География на рекреацията и туризма

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Петров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: