Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Ирена Петрова Каменова, Химически факултет

Заседателна зала – Химически факултет, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Ирена Петрова Каменова на тема "Подход за описание и контрол на биосъвместимостта на цвитерйонните хомо- и съполимери" по специалност 01.05.06 Химия на високомолекулните съединения в професионално направление 4.2 - Химически науки. Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. дхн Георги Георгиев

Председател на научното жури: проф. дхн Михаил Евстатиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ХФ, СУ, ул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1