Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Имлрйе Азис Алили, Геолого-географски факултет

Зала 252 A, СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Имлрйе Азис Алили, задочен докторант, на тема "Климатични промени в Република Македония през втората половина на ХХ век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.08.09. Климатология в професионално направление: Науки за земята – 4.4.

Председател на научното жури: доц. д-р Нина Николова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: