Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Илияна Анкова Стоянова, Стопански факултет

Зала № 304, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на гл.ас. Илияна Анкова Стоянова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема: "Счетоводно-информационно осигуряване за ефективно управление на разходите в сектор производство и преработка на птиче месо" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли (селско стопанство).

Председател на научното жури: доц. дикн. Желю Владимиров.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: