Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Христо Илков Христев, Юридически факултет

Зала "Америка за България"

 

Защита на докторска дисертация на Христо Илков Христев, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6 Право ( Международно право и международни отношения /Право на Европейския съюз) за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Председател на научното жури-проф д-р Маргарита Чинова

Автореферат

Рецензии:

Становища: