Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Годуин Дарманин, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защитата ще се проведе на български език. Лицензиран преводач - доц. Александър Гънгов

Защита на докторска дисертация на тема: „Информационно или дезинформационно общество? Философска критика на информационното общество” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност Философия, в професионално направление Философия - 2.3, с шифър 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия с преподаване на английски език), Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: дфн Сергей Герджиков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: