Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Гергана Стоянова Добрева-Йосифова, Биологически факултет

Аула на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Гергана Стоянова Добрева-Йосифова на тема „Проучвания върху млечно киселата ферментация на български ръжени кисели теста”, специалност Микробиология в професионално направление: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д.б.н. Искра Витанова Иванова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: