Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Елица Стефанова Маркова, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Преговорите на Турция за членство в Европейския съюз” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност Политология, в професионално направление - 3.3, с шифър 05.11.02 Политически науки. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д.с.н. Огнян Минчев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: