Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Елеонора Милкова Балканска, Геолого-географски факултет

Зала 252, Северно крило, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Елеонора Милкова Балканска, редовен докторант на тема: „Строеж и механизми на формиране на Ботеввръшкия навлак, Централна Стара планина” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 01.07.08. Геотектоника, в професионално направление 4.4. Науки за Земята.

Председател на научното жури: доц. д-р Янко Герджиков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: