Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Екатерина Иванова, Геолого-географски факултет

Зала 252, Северно крило, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Екатерина Иванова Иванова, редовна докторантка, на тема: "Неогенска еволюция и съвременно развитие на релефа в източните части на Огражден и Малешевска планина" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 01.08.03. „Геоморфология и палеогеография”, в професионално направление 4.4. Науки за земята.

Председател на научното жури: Проф. дгн. Иван Янакиев Чолеев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: