Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Екатерина Атанасова Дамянова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Екатерина Атанасова Дамянова, редовен докторант на тема: "Тенденции за централизация на култа в Йерусалимския храм през втората половина на VIII в. пр.Хр. (археологическо и екзегетическо изследване)" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Желев


Автореферат

Рецензии:

Становища: