Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Десислава Дакова Василева, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Десислава Дакова Василева на тема “Адаптивни софтуерни системи за електронно обучение”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Боян Бончев

Председател на научното жури: доц. д-р Евгений Кръстев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: