Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Давут Акташ, Факултет класически и нови филологии

251 кабинет, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Давут Акташ, задочен докторант (платена форма) на тема: “Анализ на междуезиково разбиране в различни езикови семейства” за присъждане на образователна научна степен “доктор” по специалност “Методика на обучението по английски език “ и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужд език.

Председател на научното жури: доц. д-р Йорданка Иванова Симеонова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: