Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Данаил Кирилов Данов, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Защитата ще се проведе в зала № 501 на ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Данаил Кирилов Данов, докторант на самостоятелна подготовка, на тема “Новите технологии и обучението чрез Интернет като алтернатива на традиционните учебни методи”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност “Теория на възпитанието и дидактика” в професионално направление 1.2. Педагогика

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: