Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Цветан Иванов Спасов, Геолого-географски факултет

Зала № 252 на СУ „Св. Климент Охридски”, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на Цветан Иванов Спасов, редовен докторант на тема "Концептуални приоритети и институционални механизми на прехода към Устойчиво развитие в България" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по специалност 01.08.13. География на страните в професионално направление Регионална и политическа география.

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Стоянов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: