Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2010/2011 г. / Защитили за уч. 2010/2011 г. / Бранко Секуловски, Юридически факултет

Зала "Америка за България"

 

Защита на докторска дисертация на тема "Престъплението агресия в международното наказателно право" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Бранко Секуловски, задочен докторант по професионално направление 3.6 Право /Наказателно право/.

Председател на научното жури: проф.д-р Александър Стойнов

 

Автореферат

Рецензенти:

Становища: